Gedragscode en omgangsregels

Een gedragscode zorgt voor een eenduidige communicatie door een omschrijving van (on)gewenst gedrag te geven. Een gedragscode ondersteunt ook een professionele houding van de vrijwilligers doordat er duidelijk beschreven word wat KinderVakantieWerk Egchel (vanaf nu: KVW Egchel) van iedere vrijwilliger verwacht.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers, leiding en deelnemers aan de activiteiten van KVW Egchel zijn niet eenduidig. Het ene kind vind een aai over de bol prettig, een ander kind vind het echter niet prettig om te worden aangeraakt. Exacte grenzen kunnen hierover nooit worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Echter is er wel een heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contact tussen (jong) volwassenen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons deelnemen aan de activiteiten absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting KvW Egchel voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

Deze hebben we ook opgenomen in ons huishoudelijke reglement en daardoor voor alle vrijwilligers, leiding en deelnemen van toepassing.

Naast de bovenstaande gedragscode zal er ook nog een Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd voor alle vrijwilligers. Dit zal voor de vrijwilliger geen extra kosten met zich mee brengen.

 

;

Gedragsregels voor onze vrijwilligers

  • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige (deelnemer) zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De vrijwilliger gaat zo om met een (minderjarige) deelnemer dat zijn / haar waardigheid niet wordt aangetast.
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de (minderjarige) deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de (minderjarige) deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en – relaties tussen vrijwilligers en (minderjarige) deelnemers tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vrijwilliger raakt de (minderjarige) deelnemer niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilliger zal tijdens de activiteiten die worden georganiseerd met respect omgaan met de (minderjarige) deelnemer en de ruimtes waarin zij zich bevinden zoals kleedkamers etc.
  • De vrijwilliger beschermt de minderjarige naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken wordt nageleefd.
  • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij / zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.
  • In de gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door bestuur aangewezen persoon.

;

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm, van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele uiting dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie word gecreëerd en/ of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.
De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie/ justitie worden gemeld

;

De vertrouwenspersoon van KVW Egchel is Sandra Ververgaert – Brummans (06 4610 2820).
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van KinderVakantieWerk Egchel op 13 februari 2023.